TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Anneli & Helena käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja; mitä henkilötietoja Anneli & Helena kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa käsittelyyn. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, jota Anneli & Helena noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

Anneli & Helena suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

1. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

• Asiakassuhteen hoitaminen sekä tuotteiden / palveluiden tarjoaminen. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän väliseen sopimukseen.
• Asiakassuhteen kehittäminen. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun saada riittävä ja asianmukaiset tiedot palveluidemme kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.
• Uusista tuotteista ja tarjouksista tiedottaminen. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palveluamme ja markkinoidaksemme muita palveluita sinulle.

2. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• ostohistoriasta
• yhteydenpidosta asiakkaaseen asiakassuhteen aikana
• julkisista tietolähteistä

3. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Asiakastiedot

• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista, maksutiedot, laskutustiedot sekä markkinointiluvat ja -kiellot
• asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto
• tiedot rekisteröidylle kohdistetusta viestinnästä, markkinoinnista sekä niihin reagoimisesta

4. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt voidaan toteuttaa lähettämällä kirjallinen, allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle kohdassa 1 ilmoitetuilla yhteystiedoilla:

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen laissa määrättyä määräajan umpeutumista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan lain mukaisesti.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle valitus, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:
• kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti.
• toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, joka perustuu kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön.

6. Käsittelyn kesto
• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Lisäksi voimme säilyttää joitakin henkilötietoja myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain vaatimassa tai sallimassa laajuudessa esimerkiksi noudattaaksemme kirjanpito-, kuluttajansuoja- ja tuotevastuulakia.
• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen: info@nahe.fi

7. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Jotkin yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmiston tarjoajista saattavat toimia EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Näissä tapauksissa huolehdimme tarvittavista suojatoimenpiteistä sovellettavan lainsäädännön vaatimalla tavalla.

9. Tietoturva
Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi siihen oikeutetut ja vaitioloon sitoutuneet henkilöt.

10. Evästeet
Käytämme verkkosivuillamme evästetiedostoja ja muita vastaavia tekniikoita (”evästeet”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi keräämään ja tallentamaan hyödyllisiä tietoja, parantamaan verkkosivujemme toimintaa, ja tekemään niistä helpommat käyttää. Voimme käyttää evästeitä myös tilastollisiin tarkoituksiin, kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä ymmärtääksemme käyttäjien mieltymyksiä ja mielenkiinnon kohteita paremmin ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

11. Selosteen muuttaminen
Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme [www.annneli-helena.com], josta löydät viimeisimmän version tästä Selosteesta.